การให้บริการของเรา

ขอบข่ายการทำงาน

สำนักงานธรรมภิบาลทนายความ ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ จึงได้จัดตั้งสำนักงานสาขาขึ้นจำนวน 4 สาขา ทั่วประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงานด้านคดีให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ทนายความและพนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างรวดเร็ว และเข้าถึง โดยมีสำนักงานสาขาดังนี้


สาขาสำนักงานธรรมภิบาลต่าง ๆ

- สำนักงานธรรมภิบาล สาขาเชียงใหม่

- สำนักงานธรรมภิบาล สาขาขอนแก่น

- สำนักงานธรรมภิบาล สาขานครราชสีมา (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

- สำนักงานธรรมภิบาล สาขาสุราษฎร์ธานี


คดีที่บริษัทรับว่าความ

- คดีบัตรเครดิต

- คดีกู้ยืม/ค้ำประกัน

- คดีเช่าซื้อ/ค้ำประกัน

- คดีของสถาบันการเงินทุกประเภท

- คดีแพ่ง-อาญา ทั่วไป

บริษัทที่ใช้บริการกับเรา
ธนาคารเกียรตินาคิน
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโตลีส จำกัด
บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด