ข่าวสารและกิจกรรม

เรื่อง “นวัตกรรมสำนักงานกฎหมายในยุคดิจิทัล และการก้าวข้ามขีดจำกัด ในการทวงถามหนี้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ”

07 สิงหาคม 2562 | กิจกรรม

การอบรมสัมมนา
      บุคลากรทางกฎหมาย ทนายความ และพนักงานทวงถามหนี้
     

เรื่อง “นวัตกรรมสำนักงานกฎหมายในยุคดิจิทัล และการก้าวข้ามขีดจำกัด ในการทวงถามหนี้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ”

07 สิงหาคม 2562 | กิจกรรม

การอบรมสัมมนา
      บุคลากรทางกฎหมาย ทนายความ และพนักงานทวงถามหนี้
     

เรื่อง “นวัตกรรมสำนักงานกฎหมายในยุคดิจิทัล และการก้าวข้ามขีดจำกัด ในการทวงถามหนี้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ”

07 สิงหาคม 2562 | กิจกรรม

การอบรมสัมมนา
      บุคลากรทางกฎหมาย ทนายความ และพนักงานทวงถามหนี้
     
เว็บไซต์ข่าวสารอื่นๆ