ประวัติของบริษัท

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานธรรมภิบาลทนายความ ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2540 และต่อมาเมื่่อได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน มาใช้บริการทางด้านกฎหมายมากขึ้น จึงได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 ทะเบียนเลขที่ 0103547010917 และทะเบียนสำนักงานทนายความ เลขที่ 6031/2547 โดยมีนายนิพล สุขภิบาล เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและหัวหน้าสำนักงาน ประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ทะเบียนเลขที่ 0105554089240 และทะเบียนสำนักงานทนายความเลขที่ 6031/2547 โดยมีนายนิพล สุขภิบาล เป็นกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสำนักงาน

ปัจจุบันมีสาขาในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 4 สาขามีทนายความ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ ์ในการทำงานจำนวนมากและสำนักงานได้เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเลือก เฟ้นคนที่มีความรู้ความสามารถตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อให้ผลของงานออกมา อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ต้องการของลูกค้าและเพื่อรองรับงาน ที่จะเพิ่มปริมาณตามความต้องการของลูกค้าในอนาคตต่อไป


ขอบข่ายการทำงาน

ให้บริการด้านกฎหมายเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการติดตามทวงถาม - เร่งรัดหนี้สิน ฟ้องร้อง สืบทรัพย์ บังคับคดี ติดตามทรัพย์คืน ขอคืนของกลาง ตลอดทั้งให้บริการคดีแพ่งและคดีอาญา ทั่วราชอาณาจักร

ทีมงานทนายความ

คุณนิพล สุขภิบาล
ตำแหน่ง ผู้บริหาร
คุณอดิเรก ชูมณี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและอรรถคดี


คุณสายันต์ โพธิกุล
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย


คุณณิชาภัทร ไชยวงค์
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทวงถามหนี้